โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมการ์ตูนน่ารัก (สมัครที่คุณครูทัศนีย์)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 33 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงภณิชชา ธิติปรีดี
1/5
2
เด็กหญิงวีริยา ชูทวด
1/6
3
เด็กหญิงเปญญาภา สุขสาตต์
1/8
4
เด็กหญิงปุณยนุช ลั่วสกุล
1/9
5
เด็กชายคัมภีร์ ทองพันธ์
2/1
6
เด็กชายพิชญ์ภูมิ มูสิกะ
2/1
7
เด็กหญิงโรจนพรรณ พิกุลทอง
2/1
8
เด็กหญิงธีจ์ริศราก์ ไพฑูรย์
2/1
9
เด็กชายวรพล คงแป้น
2/4
10
เด็กหญิงณัฐณิชา อินแพง
2/4
11
เด็กหญิงธัญพิศุทธิ์ ชัยกิมานนท์
2/4
12
เด็กหญิงณิชนันท์ ช่วยสงค์
2/5
13
เด็กหญิงเบญจพร เชื้อทอง
2/6
14
เด็กหญิงกชกร วิเมศ
2/6
15
เด็กหญิงดุษฎี อาซ้าย
2/6
16
เด็กหญิงธารติกาล ส่งแก้ว
2/6
17
เด็กหญิงสุทธิดา ปัญญสุทธิ์
2/6
18
นางสาวพิทยาภรณ์ รัตนกุล
4/1
19
นางสาวภัคธีมา กล่อมกลิ่น
4/1
20
นางสาวพชรพร แสงอรุณรัตน์
4/1
21
นางสาวเพชรจินดา เผือกเดช
4/10
22
นางสาวพรปวีณ์ ไชยธวัช
4/11
23
นางสาวเกตน์สิรี อินทร์ชู
4/11
24
นางสาววณิชชา คงแย้ม
4/12
25
นางสาวชฎาภัค เอกวงศ์กุล
5/1
26
นางสาวเบญญาภา รักษาสัตย์
5/3
27
นางสาวปรายฟ้า แฮฟเนร
5/4
28
นางสาวญาชิตา สุวรรณพงศ์
5/4
29
นางสาวนันทัชพร จีระพงศ์
5/8
30
นางสาวมนัสวี นวลละออง
5/8
31
นางสาวอรณิชา ไพศรีรัตน์
6/6
32
นางสาวณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร
6/8
33
นางสาวเจด้า แสวงผล
6/9