โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมดนตรีไทย
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 33 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงเบญญาภา ขวัญนุ้ย
1/1
2
เด็กหญิงวิณิชยา รักษาทรัพย์
1/3
3
เด็กชายณัฐพงศ์ คนึง
1/4
4
เด็กหญิงคุณัญญา โฮ้เต้กิ้ม
1/4
5
เด็กชายมิรวุธ เพ็ญสุข
1/5
6
เด็กหญิงณฐกมล กลศึก
1/5
7
เด็กหญิงลลิตภัทร ศิริรักษ์
1/5
8
เด็กชายอนิวัฒน์ ชูช่วย
1/7
9
เด็กหญิงธัญวรัตม์ มุขวัฒน์
1/7
10
เด็กชายรัชกฤช มุ่งไพศาล
1/8
11
เด็กหญิงอภิษฎา กล่ำเกลื่อน
1/8
12
เด็กชายตะวันฤทธิ์ ศรีอ่วม
1/9
13
เด็กชายปิยังกูร นาคเพชรพูล
2/2
14
เด็กชายวีรภัทร์ ชูหนู
2/3
15
เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย บรรสิทธิ์
2/3
16
เด็กชายอนาวิน ลิ้มสกุล
2/4
17
เด็กชายทนุธรรม บุญร่ม
2/8
18
เด็กชายธีรเทพ เทพนิมิตร
2/8
19
เด็กชายศิระ เขียนสุข
2/10
20
เด็กหญิงธนัญชนก นามวงค์เนาวว์
3/1
21
เด็กชายปณวรรธ ชิตร
3/2
22
เด็กชายถิรวุฒ วรรณบวร
3/4
23
เด็กชายเมธัส ศรเกษตริน
3/4
24
เด็กหญิงบัณฑิตา ถาวร
3/4
25
เด็กชายเตชพัฒน์ พฤติประสงค์
3/5
26
เด็กชายโพธิวัฒน์ บุญชู
3/8
27
เด็กหญิงปวริศา นิลรอด
3/8
28
นางสาวอักษราภัค รื่นรักษา
4/6
29
นางสาวฐิติพร เพชรปานวงศ์
4/12
30
นางสาวณัฐวศา โค้วชูวงษ์
5/8
31
นางสาวภัทนิยา วรรณบวร
5/11
32
นายกิตติพนธ์ ชุมขุน
5/12
33
นางสาวพักรภี ถาวโรสกุล
6/4