โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมCheck in กิน เที่ยว @ สุราษฎร์ธานี
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 52 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายธัญเทพ ฟักจีน
4/1
2
นางสาวธัญวรัสม์ คงสุทธิ์
4/1
3
นางสาวพิมญาดา อินทรีย์
4/1
4
นายกฤตยชญ์ มากคงแก้ว
4/3
5
นายธนวิชญ์ ใจงาม
4/3
6
นายอัครพัฒน์ บุญเกษม
4/3
7
นางสาวธัญชนก แผนมณี
4/3
8
นางสาวรพีพรรณ พัฒนศรี
4/3
9
นางสาวศิริธิดา สกุลกิจ
4/3
10
นางสาวณัฐณิชา นะมะ
4/3
11
นางสาวฟาริดา แซ่จ๋าว
4/3
12
นายปุญญวัตน์ ณนคร
4/4
13
นางสาวอรอุมา จงพัฒน์
4/4
14
นางสาวธีรนาฎ พัฒนสิงห์
4/5
15
นางสาวสุภัคสิริ ใจห้าว
4/5
16
นางสาวจิรัชญา ธุวพิรุฬห์
4/5
17
นางสาวธิดาเทพ แก้วจำรัส
4/5
18
นางสาวปวีณ์กร สายทองอินทร์
4/5
19
นางสาวศิริภัทร์ กาญจนนุกูล
4/5
20
นางสาวอภิญญา สงชาติ
4/5
21
นางสาวอสมา ศรีบุญราช
4/5
22
นางสาวอชิตะ สุลากากร
4/6
23
นางสาวกวิสราภา ขุนเสถียร
4/8
24
นางสาวธิดารัตน์ ใจห้าว
4/8
25
นายตุลณวัฒน์​ พันธ์​ครุฑ​
4/9
26
นายกีรติ มณีกาญจน์
4/9
27
นางสาวนภัสสร สุขคุ้ม
4/9
28
นางสาวสริตา มีธรรม
4/9
29
นางสาวอทิติญา ขวัญน้อย
4/9
30
นางสาวยลดา เสือนวล
4/11
31
นางสาวธนิวา กิมประสิทธิ์
5/1
32
นางสาวณัฐวดี ประจักษ์นิเวศ
5/1
33
นางสาวธัญชนก เตชะลือ
5/3
34
นางสาวกรัต ตะปินา
5/3
35
นางสาวศดานันท์ คำทอง
5/3
36
นางสาวกุลภัสส์ ตันติษัณสกุล
5/5
37
นายธนกฤต ชูเจริญ
5/6
38
นางสาวพิชามญชุ์ รอดเกิด
5/7
39
นายพิชญ์ยุทธ ยุทธวารี
5/8
40
นางสาวยมลพร ชุมสุข
5/11
41
นางสาวภัททิยา กาละสีรัมย์
5/11
42
นางสาวปุณณภา ทิพย์เดช
5/12
43
นายนวพล โกละกะ
6/4
44
นายสราวิชญ์ ศิริกัณฑ์
6/4
45
นางสาวกรกมล เพชรชู
6/5
46
นางสาวณัฏชณิชา ช่วยเลื่อม
6/5
47
นางสาวอาทิตยา จันทร์เทพ
6/6
48
นางสาวณิชาภัทร เรืองศรี
6/6
49
นางสาวมุจิรา แดงเพชร์
6/7
50
นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณรัตน์
6/12
51
นางสาวพิมพร สุวรรณภักดี
6/12
52
นางสาวหฤทัย ทองเฝือ
6/12