โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมไอเดียนานาของแต่งบ้าน
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 26 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงแก้วกรอง พัฒนจีระธรณ์
1/1
2
เด็กหญิงผกากรอง สกุลแก้ว
1/3
3
เด็กหญิงฐิตาภา โกดี
1/7
4
เด็กหญิงอรนลิน ชัยรัตน์
1/7
5
เด็กชายปัณณธร วังบุญคง
2/1
6
เด็กชายพงศธร อัสดาธร
2/1
7
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา คงคากุล
2/1
8
เด็กหญิงธีรนาฏ เวชสุนทร
2/1
9
เด็กหญิงนัทธมน เพชรรักษ์
2/1
10
เด็กหญิงศิตา ธนโชคตระการ
2/1
11
เด็กหญิงอรนลิน พรมทัน
2/1
12
เด็กหญิงณัฐธิดา ยืนนาน
2/3
13
เด็กหญิงธยากุล บุญรักษ์
2/3
14
นางสาวจิตตินันท์ สมมิตร์
6/2
15
นางสาวธนัชดา เครือรัตน์
6/2
16
นางสาวประภัสสร บุญพร้อม
6/2
17
นางสาวปิ่นปินัทธ์ นะมะ
6/2
18
นางสาวพรรณธิตรา โต๊ะกันตี
6/2
19
นางสาวกัญญาภัค อดทน
6/2
20
นางสาวชนิดา สังข์ทอง
6/2
21
นางสาววริศรา อินทร์ชนะ
6/2
22
นางสาวสมิตานัน พันธุ์สวัสดิ์
6/2
23
นางสาวจันทร์จิรา เทียมเมือง
6/4
24
นางสาวสุปรียา ระฆังทอง
6/4
25
นางสาวจุฑามาศ พัฒนาประยุกต์
6/4
26
นางสาวนัยน์ปพร รวยจินดา
6/4