โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมTell me your story
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 16 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายจิรภัทร ชุ่มมะโน
4/3
2
นางสาวอชิรญาณ์ บุญสินชัย
4/9
3
นายทัพปราชญ์ ขำขุนจุ้ย
5/10
4
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
6/9
5
นายอนุรักษ์ หนูน้อย
6/10
6
นางสาวภาขวัญ แพ่งยงยุทธ
6/10
7
นางสาวเชษฐ์สุดา พราหมนก
6/10
8
นางสาวพิชญา คลาดนาน
6/10
9
นายณัฐพล ไทยเกิด
6/12
10
นางสาวมนต์มนัทธ์ อรัญไสว
6/12
11
นางสาวกวินทรา ทองสินธุ์
6/13
12
นางสาวธัญรดา สันเมือง
6/13
13
นางสาวสมิตนันท์ สุธาประดิษฐ์
6/13
14
นางสาวชาลิสา ทิพย์บรรณา
6/13
15
นางสาวกัลปังหา บุตรรัตน์
6/13
16
นางสาวศิรินาฎ วงศ์สุบรรณ
6/13