โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมทิงค์เกอร์
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 24 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายแทนภูมิ พุ่มสุวรรณ
4/10
2
นางสาวณัฐริกา เอียดด้วง
5/10
3
นางสาวณัฐรดี สุทธิเนียม
5/10
4
นางสาวลลิตภัทร ทองใหญ่
5/10
5
นางสาวณัฐณิชา สุขาทิพย์
5/10
6
นางสาวธนัทพร เทือกสุบรรณ
5/10
7
นางสาวแพรวมิตา เทพแก้ว
5/10
8
นางสาวภัณทิลา เรืองรอด
5/10
9
นางสาวอริศรา เคอรีสซา ลอลอน เดย์
5/10
10
นางสาวสุตาภัทร สุดใหม่
5/11
11
นางสาวสุพรรษา จิตรมุ่ง
5/11
12
นางสาวทิพธน จินดากาญจน์
5/11
13
นางสาวบัณฑิตา ทองมงคล
5/12
14
นางสาวปุญญิศา จันทรพูน
5/12
15
นายกัณณ์ตพัชร สุขเจริญ
6/2
16
นางสาวกรกนก กังละ
6/6
17
นางสาวจิดาภา ตุ้งฉาย
6/6
18
นางสาวเปมิกา มีเพียร
6/6
19
นางสาวศิริณัฐ เกื้อเอียด
6/6
20
นางสาวนันท์นภัส ศิริวัฒน์
6/7
21
นางสาววาลิน กุหลาบ
6/7
22
นางสาวพิชชานันท์ กลิ่นเมฆ
6/8
23
นางสาวอัจฉริยา บุญโญ
6/8
24
นางสาวกฤตพร สังข์ฉิม
6/8