โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเคมี้เคมีนะจ๊ะ
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 12 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นายชนวีร์ คงคล้าย
4/6
2
นายทีปกร มีเดช
4/6
3
นายอภิวุฒิ อินทรัตน์
4/6
4
นางสาวลัดดาวรรณ ทองมาก
4/6
5
นายทัดเทพ ธราพร
4/11
6
นางสาวณภัทร ทรัพย์เมฆ
4/11
7
นางสาวชุติมา ศรีวิเศษ
4/12
8
นางสาวจีรัชญา ผลเลิศ
4/12
9
นางสาวจุฑามาศ จิตประพันธ์
6/10
10
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
6/10
11
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
6/10
12
นางสาวอรวรา วุฒิจันทร์
6/10