โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมDo-flix (สมัครที่คุณครูสลิลลา)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวญาดา จันทรขนิฐ
5/10
2
นางสาวสุปรียา บัวเพชร
5/10
3
นางสาวณัฐนิชา หรั่งวัด
5/11
4
นางสาวเขมิกา หวั่งประดิษฐ์
5/11
5
นางสาวศิริกุลกัลย์ หนำคอก
5/11
6
นางสาวบุษกร มณีฉาย
5/11
7
นางสาวลลิตภัทร สถิตย์
5/11
8
นางสาวณัฐณิชา เชาวนะ
5/11
9
นางสาวนันทัชพร ราชอำไพ
5/11
10
นางสาวปณิดา ชูเชื้อ
5/11
11
นางสาวกรกนก ทับทอง
5/11
12
นางสาวธันยารัตน์ บุญชอบการ
5/11
13
นางสาวนฤภร สำแดง
5/11
14
นางสาวพนิดา บุญปาน
5/11
15
นางสาวสุภาวดี สุขด้วง
5/11
16
นางสาววิญาสินี แก้วสุขสี
6/6
17
นางสาวหทัยชนก ขวัญดี
6/6
18
นางสาวอัฉราพรรณ ศรพิชัย
6/6
19
นางสาวจิณณพัต ศิริกุลพิทักษ์
6/6
20
นางสาวญาดา พริกคง
6/11
21
นางสาวณัฐชยา มีเพียร
6/11
22
นางสาวเฟรยา สมุทร์เก่า
6/11
23
นางสาวไอลดา แซ่ฮุย
6/11
24
นางสาวพัชรี แซ่ต๋อง
6/11
25
นางสาวเกตน์สิรี จุลจันทร์
6/11
26
นางสาวสุชัญญา เทพนุ้ย
6/11
27
นางสาวณัฐรดา สมภักดี
6/11
28
นางสาวเนตรนคร ณ นคร
6/11
29
นางสาวภัณฑิรา เดชะ
6/11
30
นางสาวอนุธิดา จันทร์แก้ว
6/11