โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากฮอสหมากรุกไทย
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 31 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ชัยสวัสดิ์
1/5
2
เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล
1/12
3
เด็กชายนราเทพ พิบูลย์
2/1
4
เด็กชายกิตติโชค ศิริวัฒน์
2/6
5
เด็กชายณัฐนันท์ ล่าสกุล
2/6
6
เด็กชายพันธวิศ เลี้ยงสุวรรณ
2/6
7
เด็กชายพีรณัฐ มูลสมบัติ
2/6
8
เด็กชายคุณากร ประมวลชัยกุล
2/7
9
เด็กชายบัลลังก์ฉัตร ชูคง
2/7
10
เด็กชายรัชกฤช ธนฐานสกุล
2/11
11
เด็กหญิงณภัทร หอมกอ
3/2
12
เด็กชายตะวันฉาย บุญถาวร
3/4
13
เด็กชายสิมิลัณส์ วงษ์สุบรรณ์
3/4
14
เด็กชายสิรวิชญ์ อำสวง
3/4
15
เด็กชายชิณาปกร กระจ่างแจ้ง
3/6
16
เด็กชายณัฐนนท์ รอดเจริญ
3/6
17
เด็กชายปรเมธ เกลี้ยงสะอาด
3/6
18
เด็กชายพสิษฐ์ เต็มวิจิตร์
3/6
19
นางสาวโมรภัสสร์ ทิพย์รัตน์
4/2
20
นางสาวสุรภา เทียนชัย
4/2
21
นายกรวิชญ์ ช่วยสงค์
4/3
22
นางสาวบัณฑิตา แก้วปลอด
5/7
23
นายศศิศ อรุณสกุล
6/6
24
นายพัสกร ตั้งรุ่งเจริญ
6/7
25
นางสาวสิรามล พระวิวงศ์
6/7
26
นางสาวอุมาพร นครจินดา
6/7
27
นางสาวกันต์ฤทัย ช่วยสงค์
6/7
28
นางสาวรัตนา ทองคลอด
6/7
29
นางสาวขวัญชนก เรืองทอง
6/13
30
นางสาวณัฐณิชา ชำนาญศรี
6/13
31
นางสาวรินรดา สังข์รอด
6/13