โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสนุกกับวรรณคดีและวรรณกรรม
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายธนโชติ บุญแก้ว
1/1
2
เด็กชายอภิวัฒน์ เพ็ชรเป็นขวัญ
1/2
3
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทองพิจิตร
1/4
4
เด็กชายรชานนท์ ธัญญเจริญ
1/4
5
เด็กหญิงวิชญาพร อนุกูล
1/5
6
เด็กหญิงสิริยาพร บุตรน้ำเพชร
1/6
7
เด็กชายชยธร พัฒนพิลาศ
1/7
8
เด็กชายวัชร์นล วงศ์สว่างศิริ
1/7
9
เด็กชายก้องภพ รักษาทรัพย์
2/1
10
เด็กชายฐปนนท์ เด็ดรักษ์ทิพย์
2/1
11
เด็กชายธนภัทร ไชยภักดี
2/1
12
เด็กหญิงกิรณา ดุลยาสิทธิพร
2/1
13
เด็กหญิงกชพรรณ ษาเรศ
2/2
14
เด็กชายเมธัส โอรพันธ์
2/4
15
เด็กชายชนภัทร คงวัดใหม่
2/5
16
เด็กชายศรัณยพงศ์ วีระกุลนิติรัตน์
2/5
17
เด็กชายชัชพงศ์ วีระกุลนิติรัตน์
2/5
18
เด็กชายวัศพล บุญสิน
2/5
19
เด็กหญิงรันณิการ์ เชี่ยวชาญ
2/5
20
เด็กชายธนกร วงศ์ศิริ
2/11
21
เด็กชายศิวัช พรหมดนตรี
3/5
22
เด็กหญิงกชพรรณ ขุนพรรณราย
3/5
23
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์เลม็ด
3/5
24
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ หวังจงเจริญ
3/5
25
เด็กหญิงปวริสรา จุ้ยสุข
3/5
26
เด็กชายกนกพล เพชรศรี
3/6
27
เด็กหญิงกัญชลิกา นวกิจไพฑูรย์
3/6
28
เด็กหญิงณิชาภัทร ขาวสอาด
3/6
29
เด็กหญิงวิมลสิริ สัมพันธ์
3/6
30
เด็กชายภูเบศ เมฆใหม่
3/7