โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมกองร้อยพิเศษลูกเสือ ส.ร. (สมัครที่คุณครูอุดร)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 3 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายพรรษกร นักฟ้อน
2/10
2
เด็กชายเมธัส ทำการเหมาะ
3/5
3
เด็กชายปภังกร พฤกประสงค์
3/6