โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมMovie lovers
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 31 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงพรนภัส สงพัฒน์แก้ว
1/1
2
เด็กชายธนกฤต จุ้ยรอด
1/3
3
เด็กชายนิติพัฒน์ คุ้มพงษ์
1/3
4
เด็กหญิงจิดาภา แป้นทอง
1/5
5
เด็กหญิงอธิชา ใจเปี่ยม
1/5
6
เด็กชายชัชชน การอรชัย
1/6
7
เด็กชายพงศ์กฤต เทพเลื่อน
1/6
8
เด็กหญิงญาณิศา สุราราษฎร์
1/6
9
เด็กหญิงนันท์นลิน จิปริก
1/6
10
เด็กหญิงชิตากานต์ ศรีนวลขาว
1/7
11
เด็กหญิงธนัญชนก สกุลอ่อน
1/7
12
เด็กหญิงบุษราคัม พรมั่งมี
1/7
13
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เมืองพรหม
1/8
14
เด็กหญิงณัฐณิชา สังข์ทองงาม
1/8
15
เด็กหญิงทัตพิชา คงจินดา
1/8
16
เด็กหญิงลภัสรดา บุญไธสง
1/8
17
เด็กหญิงภัคจิรา​ จินดาศักดิ์​
1/8
18
เด็กชายณฐพล เทพเลื่อน
1/11
19
เด็กชายพีรณัฐ ถิ่นพิชัย
1/11
20
เด็กชายไชยา จันทร์ทอง
1/11
21
เด็กหญิงพัทธนันท์ พงศ์ธิติเมธี
1/11
22
เด็กหญิงสิริณรัฏฐ์ เสริฐโสพิส
1/11
23
เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม
1/12
24
เด็กชายอินทัช ศรีโรจน์
1/12
25
เด็กชายวรกวี วรรณเต็ม
1/12
26
เด็กหญิงกัญญาภัค ศิลป์สวัสดิ์
1/12
27
เด็กหญิงณัฐกฤตา วงษ์เสือ
1/12
28
เด็กหญิงนัทธมน ว่องสกุล
1/12
29
เด็กหญิงนันทภัค ว่องสกุล
1/12
30
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ใจกว้าง
1/12
31
เด็กหญิงนัทชา ทองพัฒน์
2/3