โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมGPA
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวปภาวรินท หวังพนาเจริญ
4/4
2
นางสาวภณิดา นันทคีรี
4/4
3
นางสาวศศินา ฤกษ์ดี
4/4
4
นางสาวนันท์ภัส สนเลม็ด
4/6
5
นางสาวกชพร ชัยรัตน์
4/8
6
นางสาวกัญยาภัทร มุ่งยุทธกลาง
4/8
7
นางสาวญาติกา ทิมธรรม
4/8
8
นางสาวทิพยาพรณ์ รุ่งรัตน์
5/6
9
นางสาวธัญชนก บุญช่วย
5/6
10
นางสาวสุณัญญา แก้วเจริญ
5/6
11
นางสาวชนชยา คงชนะ
5/6
12
นางสาวณัฎฐ์กฤตา ถิ่นท่าเรือ
5/6
13
นางสาวพิชญ์สินี เพชรหับ
5/6
14
นางสาวสุรพร ภาษิตร์
5/6
15
นางสาวสุมิตา เจนสมุทร
5/6
16
นางสาวนันท์นภัส ช่วยรอด
5/6
17
นางสาวจีราฉัตร วังส์ด่าน
5/6
18
นายโอสธี บุญเหลือ
5/8
19
นางสาวบุญญาดา แก้วศรีอ่อน
5/8
20
นางสาวลลิตา เวทวิสุทธิ์
5/8
21
นางสาวบัณฑิตา สามัญ
5/8
22
นางสาวจรรยมณฑน์ ชัยราย
6/2
23
นางสาวชาลิสา เพชรรักษ์
6/12
24
นางสาวบัณฑิตา น้อยโนนทอง
6/12
25
นางสาวศิริพร ทองศิริ
6/12