โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมGPA (สมัครที่ครูทวีศักดิ์)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 19 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32976
นายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
4/2
2
32977
นายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
4/2
3
32979
นายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
4/2
4
32986
นายธีระศักดิ์ หนูทอง
4/2
5
32807
นางสาวใกล้รุ่ง หงษ์บิน
4/2
6
32860
นางสาวชลธิชา รำเพย
4/2
7
32876
นางสาวศศิกานต์ สมเชื้อ
4/2
8
35020
นางสาวธัญสินี ประดิษฐพร
4/2
9
35021
นางสาวบุญยอร วงษ์วานิช
4/2
10
34998
นางสาวกัลยาณี ศรีทองนาค
4/4
11
34999
นางสาวปาลิตา พรมเมศ
4/4
12
32828
นางสาววิราภา บุณยรัตน์
4/7
13
34928
นายธนรัตน์ พุทธสุภะ
4/9
14
32955
นางสาวณิชกานต์ นวลแก้ว
4/9
15
33009
นางสาวเมธินี ช่วยไทย
4/9
16
34942
นางสาวสโรชา วิจิตรปัญญา
4/9
17
32101
นางสาวกชมน อภิชนาพงศ์
5/7
18
32111
นางสาวปารณีย์ ลลิตรุ่งโรจน์
5/7
19
32151
นางสาวชยาพร ทองวิเศษ
5/7