โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ (สมัครที่ครูอาทิตย์อุทัย)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 62 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32884
นายกัณณ์ตพัชร สุขเจริญ
4/2
2
32818
นางสาวปวีณ์สุดา เชยกลิ่น
4/2
3
32821
นางสาวปิ่นมณี หู
4/2
4
32823
นางสาวนภัสสร พุฒทอง
4/2
5
32829
นางสาววิสสุตา ตั้งจรูญโรจน์
4/2
6
32952
นางสาวณัฐณิชา ขาวมี
4/2
7
32830
นางสาวศศิ ตั้งศิริ
4/3
8
32937
นายนาธาร โซ่โดบ
4/4
9
32879
นางสาวอุบลรัตน์ ธรรมบำรุง
4/4
10
32916
นางสาวภัทรพร สังวรธรรม
4/4
11
32949
นางสาวจันทร์จิรา เทียมเมือง
4/4
12
32970
นางสาวสุปรียา ระฆังทอง
4/4
13
32819
นางสาวปัทมา สอนประสม
4/5
14
32904
นางสาวกรกมล เพชรชู
4/5
15
32909
นางสาวณัฏชณิชา ช่วยเลื่อม
4/5
16
32903
นางสาวกรกนก กังละ
4/6
17
32905
นางสาวจิดาภา ตุ้งฉาย
4/6
18
32913
นางสาวเปมิกา มีเพียร
4/6
19
32921
นางสาวศิริณัฐ เกื้อเอียด
4/6
20
32957
นางสาวธวัลรัตน์ แซ่บ่าง
4/6
21
32966
นางสาววนัสนัน สุมาตรา
4/6
22
32911
นางสาวนันท์นภัส ศิริวัฒน์
4/7
23
32918
นางสาวมุจิรา แดงเพชร์
4/7
24
32919
นางสาววาลิน กุหลาบ
4/7
25
32880
นายกรกฤต นาคกุล
4/8
26
32748
นางสาวรุ่งไพลิน เพชรคงทอง
4/8
27
32908
นางสาวฐิตินันท์ ศักดา
4/8
28
32910
นางสาวนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี
4/8
29
32914
นางสาวพิชชานันท์ กลิ่นเมฆ
4/8
30
32925
นางสาวอัจฉริยา บุญโญ
4/8
31
34946
นางสาวกฤตพร สังข์ฉิม
4/8
32
34951
นางสาววิสสุตา โอทอง
4/8
33
32721
นางสาวอาทิตยา ม่วงเทศ
4/12
34
32915
นางสาวพิมพร สุวรรณภักดี
4/12
35
34897
นางสาวชนากานต์ เพชรแก้ว
4/12
36
32201
นางสาวเจวิกา ทองนวล
5/1
37
34435
นางสาวณัฐณิชา แซ่ภู
5/1
38
32200
นางสาวจิณณพัต ระวังภัย
5/3
39
32162
นางสาวปาณิศา สะแกแสง
5/4
40
33216
นางสาวพัณณิตา สาลี
5/4
41
32069
นางสาวปุญชรัสมิ์ ชูจันทร์
5/5
42
34338
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์ทอง
5/5
43
34340
นางสาวพิมพ์วิภา พลรีทอง
5/5
44
32014
นางสาวจุฑารัตน์ รอดสั้น
5/6
45
32064
นางสาวธัญรดี ไชยชนะ
5/6
46
32065
นางสาวเนติยา พรหมทอง
5/6
47
32078
นางสาวสุพิชญา แก้วพิชัย
5/6
48
31663
นางสาวพาณิภัค ชื่นลดารมย์
6/2
49
31692
นางสาวปณิตา ทองศรี
6/2
50
31706
นางสาวอาทิตยา จิปริก
6/2
51
33734
นางสาวกชกร นิยกิจ
6/2
52
33735
นางสาวกัญญาพัทร พิกุลกลิ่น
6/2
53
33736
นางสาวณัฐวรรณ ชีช้าง
6/2
54
33737
นางสาวธนนันท์ เขียวสลับ
6/2
55
33738
นางสาวธิดารัตน์ สังข์เทพ
6/2
56
33742
นางสาวพิชชาพร ศรีจันทร์
6/2
57
31410
นางสาวมนัสวรรณ จรนิตย์
6/5
58
31489
นางสาวณัชชา ทิพยธรรม
6/5
59
31691
นางสาวนวรี เนาวราช
6/5
60
31700
นางสาววริศรา เพชรคง
6/5
61
31729
นางสาวญาณิศา พลายด้วง
6/5
62
33775
นางสาวนันท์นภัส อ่ำน้อย
6/5