โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมตลาดนัด by ส.ร.
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงนริสตา นราธรรม
1/1
2
เด็กหญิงสาริศา ชูชีพ
1/1
3
เด็กหญิงสุณิสา​ เพชร​ฤทธิ์​
1/1
4
เด็กหญิงบรรณสรณ์ วิมล
1/6
5
เด็กหญิงกรภัทร กลางณรงค์
1/7
6
เด็กหญิงชื่นชยาภรณ์ ทองศรี
2/1
7
เด็กหญิงฐิตารีย์ พลสวัสดิ์
2/1
8
เด็กหญิงปาณิสรา คงยศ
2/1
9
เด็กหญิงภัณฑิรา สรรพขาว
2/1
10
เด็กหญิงปภาดา ศรีประเทศ
2/2
11
เด็กหญิงปัณฑิกา ศรีภักดี
2/2
12
เด็กหญิงชนากานต์ มณีวรรณ
2/4
13
เด็กหญิงพฤษ์ธิชา เมืองทอง
2/4
14
เด็กหญิงจริยาวดี เพชรศรี
2/4
15
เด็กหญิงกฤษฏาพรณ์ หิรัญจารุ
2/5
16
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ จามพัฒน์
2/5
17
เด็กหญิงณัฐรุจา พรหมอินทร์
2/5
18
เด็กหญิงธมลวรรณ มีพร้อม
2/5
19
เด็กหญิงศุภสุตา สองสมุทร
2/5
20
เด็กหญิงกนกอร พัฒราช
2/8
21
เด็กหญิงชญาธิป สิทธิเกษมกิจ
2/8
22
เด็กหญิงบุญรักษา ศรีเกษ
2/8
23
เด็กหญิงวรรณกานต์ เทการ
2/8
24
เด็กหญิงปรมัย แสงรังสี
3/2
25
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิเชียรพร
3/3
26
เด็กหญิงจันทกานติ์ แมนเมือง
3/3
27
เด็กหญิงปิญาพร เรืองจันทร์
3/3
28
เด็กหญิงปิยวรรณ พลภักดี
3/3
29
เด็กหญิงสุมานัส การะพันธ์
3/3
30
นางสาวเกวลิน วิชัยดิษฐ
4/1