โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 39 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32858
นางสาวคณิศร ว่องทะเล
4/2
2
32917
นางสาวภูริชญาศ์ ภูวรกิจ
4/2
3
32963
นางสาวมาเจตตา เจตน์จุฑารัตน์
4/2
4
32996
นางสาวกัญญาภัค อดทน
4/2
5
35017
นางสาวจรรยมณฑน์ ชัยราย
4/2
6
35018
นางสาวชนิดา สังข์ทอง
4/2
7
35023
นางสาววริศรา อินทร์ชนะ
4/2
8
32791
นายณัฐวุฒิ สุดห่วง
4/3
9
32794
นายเปรมธนา นวลวัฒน์
4/3
10
32801
นายสรยุทธ ช่วยสุข
4/3
11
32805
นางสาวกนกวรรณ รักกะเปา
4/3
12
32806
นางสาวเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
4/3
13
32809
นางสาวชนัญชิดา โฉมขวัญ
4/3
14
32824
นางสาวภัทรวรินทร์ ไหลวารินทร์
4/3
15
32832
นางสาวเสาวภาคย์ ยวงทอง
4/3
16
34923
นางสาววราภรณ์ บัวแช่ม
4/3
17
35007
นางสาวกานติมา กุลน้อย
4/3
18
35015
นางสาวอันติกา ห้าวหาญ
4/3
19
35019
นางสาวณัฐณิชา ช่วยศรี
4/3
20
35022
นางสาวรุ่งอรุณ จันทร์อยู่
4/3
21
32964
นางสาวโยษิตา เถาว์เป็น
4/5
22
32667
นางสาวณัฏฐาพัชร นาคะสิริ
4/11
23
32707
นางสาวณัฐชยา มีเพียร
4/11
24
34909
นางสาวภัณฑิรา เดชะ
4/11
25
34910
นางสาวรพีพรรณ อุปลา
4/11
26
34911
นางสาวอนุธิดา จันทร์แก้ว
4/11
27
32628
นางสาวกัญญาพัชร จรูญรักษ์
4/12
28
32634
นางสาวนงนภัส ปานณรงค์
4/12
29
32637
นางสาวปภาวดี เพ็ชรรัตน์
4/12
30
32638
นางสาวปุณณดา ดวงมุสิทธิ์
4/12
31
32646
นางสาวศจิษฐา โรยร่วง
4/12
32
33050
นางสาวณิชารีย์ บัวแก้ว
4/12
33
32267
นายจิรพัฒน์ เขมภูสิต
5/6
34
32000
นายรัชชานนท์ ศรีธนสาร
5/7
35
32089
นายธนทัต ยุทธพิมุข
5/7
36
32092
นายปัณณทัต จันทร์ปาน
5/7
37
32099
นายอุกฤษฎ์ ไสยรินทร์
5/7
38
34352
นายเด่นภูมิ ฆ้องส่งเสียง
5/7
39
35044
นายจตุรานนท์ สุขสม
5/7