โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมแกะรอยกระบวนการยุติธรรม
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 23 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวมณฑิตา คชฤกษ์
4/1
2
นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณกิจ
4/1
3
นายคมชาญพิชญ์ สระศรี
4/3
4
นางสาวจิตบุศ พ่วงขำ
4/3
5
นางสาวอภิชาพร พัฒนกูล
4/9
6
นางสาวพิมพ์ชนก บ่อน้อย
4/10
7
นางสาวอุษา​คะ​เนย์​ บุญเลิศ​
4/10
8
นางสาวดาริกา อินทนาจ
4/10
9
นายธนพัฒน์ เทพทอง
4/11
10
นางสาวนวินดา นาคทอง
4/11
11
นายปุณณัตถ์ พรมเลิศ
5/5
12
นางสาวนันธิตา สุขสม
5/5
13
นางสาวณธิดา พริกบางงอน
5/5
14
นางสาวฐิติวรดา ทองคำแท้
5/8
15
นายศุภณัฐ พรหมทอง
5/9
16
นางสาวปฐมาวดี คำเหล็ก
5/12
17
นายกฤตินันท์ รักษ์แดง
6/1
18
นายเปรมธนา นวลวัฒน์
6/3
19
นายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
6/8
20
นายธนกร สอาดโพธิ์ทอง
6/8
21
นางสาวกีรฏิกา ศักดา
6/13
22
นางสาวภัทริตา อินทานุกูล
6/13
23
นางสาวแพรไหม กรายแก้ว
6/13