โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมแกะรอยกระบวนการยุติธรรม
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 26 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31702
นางสาวสุภัสสร ทิมแก้ว
6/7
2
33801
นายธนาวุฒิ หนุนภักดี
6/8
3
31439
นางสาวกุลณัฐ สกุลรัตน์
6/8
4
31455
นางสาวพิมพ์วลี วันช่วย
6/8
5
31575
นางสาวกานต์พิชชา อินทร์สม
6/8
6
31687
นางสาวขวัญชนก จันทร์เขียว
6/8
7
31724
นางสาวคิรภัสสร สอนประสม
6/8
8
31734
นางสาวบรรณสรณ์ ตันติจิรวัฒน์
6/8
9
31740
นางสาวลดาวัลย์ อินทร์แก้ว
6/8
10
31765
นางสาวคีรภัสสร เลื่อนนาวา
6/8
11
31770
นางสาวญาดา ทองรัตน์
6/8
12
31771
นางสาวณิชารีย์ เพชรรอด
6/8
13
31778
นางสาวพิมพ์ลพัช กรดมี
6/8
14
31785
นางสาวเสาวนีย์ รอดเจริญ
6/8
15
31808
นางสาวจณิฐตา อินทรักษ์
6/8
16
31823
นางสาวอภิชญา เกิดชูกุล
6/8
17
33811
นางสาวอริศรา แดงกุล
6/8
18
31767
นางสาวชยุดา ธุวานนท์
6/10
19
31397
นางสาวฐิติวรดา เรืองปลอด
6/12
20
31415
นางสาวสุพิชชา ว่องไว
6/12
21
31701
นางสาววาสนา เจ้ยยา
6/12
22
31764
นางสาวกัลยรัตน์ สัมพันธ์
6/12
23
31766
นางสาวจิรนันท์ พูลสวัสดิ์
6/12
24
31769
นางสาวชุตินันท์ ศรีเพชรพูล
6/12
25
31776
นางสาวประภัสสร สุดใจใหม่
6/12
26
31782
นางสาวศมา สุทธิ
6/12