โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมแกะรอยกระบวนการยุติธรรม (สมัครที่ครูอภิชาติ)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 26 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวสุภัสสร ทิมแก้ว
6/7
2
นายธนาวุฒิ หนุนภักดี
6/8
3
นางสาวกุลณัฐ สกุลรัตน์
6/8
4
นางสาวพิมพ์วลี วันช่วย
6/8
5
นางสาวกานต์พิชชา อินทร์สม
6/8
6
นางสาวขวัญชนก จันทร์เขียว
6/8
7
นางสาวคิรภัสสร สอนประสม
6/8
8
นางสาวบรรณสรณ์ ตันติจิรวัฒน์
6/8
9
นางสาวลดาวัลย์ อินทร์แก้ว
6/8
10
นางสาวคีรภัสสร เลื่อนนาวา
6/8
11
นางสาวญาดา ทองรัตน์
6/8
12
นางสาวณิชารีย์ เพชรรอด
6/8
13
นางสาวพิมพ์ลพัช กรดมี
6/8
14
นางสาวเสาวนีย์ รอดเจริญ
6/8
15
นางสาวจณิฐตา อินทรักษ์
6/8
16
นางสาวอภิชญา เกิดชูกุล
6/8
17
นางสาวอริศรา แดงกุล
6/8
18
นางสาวชยุดา ธุวานนท์
6/10
19
นางสาวฐิติวรดา เรืองปลอด
6/12
20
นางสาวสุพิชชา ว่องไว
6/12
21
นางสาววาสนา เจ้ยยา
6/12
22
นางสาวกัลยรัตน์ สัมพันธ์
6/12
23
นางสาวจิรนันท์ พูลสวัสดิ์
6/12
24
นางสาวชุตินันท์ ศรีเพชรพูล
6/12
25
นางสาวประภัสสร สุดใจใหม่
6/12
26
นางสาวศมา รื่นรักษา
6/12