โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ง 32101
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 26 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32374
นายจิราเดช จิตรากุล
5/13
2
32409
นายการัณยภาส ณ วาโย
5/13
3
34425
นายณภัทร แซ่ตั้ง
5/13
4
34426
นายธีรรัตน์ จันทร์ภักดี
5/13
5
34427
นายพัชรพล ถ้ำจันทร์
5/13
6
34428
นายศุภวิชญ์ เพชรแดง
5/13
7
32068
นางสาวปวริศา จัตญาวร
5/13
8
32075
นางสาวเรณุกา ฉิมเรือง
5/13
9
32346
นางสาวเจณิตตา รัตนกันทา
5/13
10
32350
นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสวัสดิ์
5/13
11
32353
นางสาวณิชกานต์ จันทาโพธิ์
5/13
12
32355
นางสาวธณภร หยูด้วง
5/13
13
32385
นางสาวจิรนันท์ เรืองฤทธิ์
5/13
14
32387
นางสาวณัฐวลัญช์ รัตนพันธ์
5/13
15
32394
นางสาวนันท์นภัส สุวรรณอำภา
5/13
16
32397
นางสาวปภาดา คันธินทระ
5/13
17
32399
นางสาวพิมพ์ลภัส อักษรประดิษฐ์
5/13
18
32424
นางสาวกมลชนก ทองกูล
5/13
19
32425
นางสาวกมลพรรณ จันทร์แสง
5/13
20
32431
นางสาวญานิตา พนมวัน ณ อยุธยา
5/13
21
32438
นางสาวบัณณิกา ตรงต่อการ
5/13
22
32441
นางสาวภัทรมน ชัยขันท์
5/13
23
32443
นางสาววริทธิ์นันท์ วิเศษสมบัติ
5/13
24
34430
นางสาวชวัลลักษณ์ ภิรมย์นก
5/13
25
34431
นางสาววิภาวัส จงจิตร
5/13
26
34432
นางสาวสุนันทินี ปิยะรัตน์
5/13