โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ค 21207
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34512
เด็กชายกฤติน ด่านวิริยะกุล
1/9
2
34513
เด็กชายจุลภัทร ทองนวล
1/9
3
34514
เด็กชายณัฐภัทร สุขศรี
1/9
4
34515
เด็กชายดลฉัตร อภิบวรรัตนกุล
1/9
5
34516
เด็กชายธาวิญ พลายสวัสดิ์
1/9
6
34517
เด็กชายพบธรรม ชูตานนท์
1/9
7
34518
เด็กชายภัทรพล สามเรือนทอง
1/9
8
34519
เด็กชายรชต เขียนด้วง
1/9
9
34520
เด็กชายวสุพล สุดสนิท
1/9
10
34521
เด็กชายอมฤต แสงวิรุณ
1/9
11
34522
เด็กหญิงกัญญาภัทร ช่วยคล้าย
1/9
12
34523
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ แก้วมณี
1/9
13
34524
เด็กหญิงชนกชนม์ รัตนเดชากร
1/9
14
34525
เด็กหญิงชมภูนุช เขียวดำ
1/9
15
34526
เด็กหญิงชิดชนก แสงอาวุธ
1/9
16
34527
เด็กหญิงณัฐชยา ทองตำลึง
1/9
17
34528
เด็กหญิงณัฐวดี นิลเอก
1/9
18
34529
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ช่วยเกิด
1/9
19
34530
เด็กหญิงนิชนันท์ วิเชียร
1/9
20
34531
เด็กหญิงเบญจ แซ่ลิ้ม
1/9
21
34532
เด็กหญิงปริยากร ทองด้วง
1/9
22
34533
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เตชวิสุทธินันท์
1/9
23
34534
เด็กหญิงพิชญา ฐิติสวัสดิ์
1/9
24
34535
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีมุกข์
1/9
25
34536
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ควมทรัพย์
1/9