โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ อ 32210
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 29 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32298
นายต้นน้ำ แก้วกุฏิ
5/9
2
32302
นายปรินทร คำสุกดี
5/9
3
32370
นายกันต์ ตั้งเริก
5/9
4
34374
นายธีรดนย์ เกื้อฉิม
5/9
5
34375
นายธีรภัทร แซ่เตี้ยว
5/9
6
34376
นายศิรสิทธิ์ ยังวนิชเศรษฐ
5/9
7
32072
นางสาวพิมลมาศ รัตนไพบูลย์
5/9
8
32110
นางสาวบัณฑิตา ช่วยสุวรรณ
5/9
9
32309
นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรรักษ์
5/9
10
32312
นางสาวจุฑามาศ จิตประพันธ์
5/9
11
32322
นางสาวพิชยา ศรีรักษา
5/9
12
32324
นางสาวสาวิตรี มีสิทธิ์
5/9
13
32359
นางสาวภัทรวดี ภูมิพระแสง
5/9
14
32363
นางสาววิมลสิริ สุมน
5/9
15
32433
นางสาวทิฆัมพร ทัศนเรณู
5/9
16
32444
นางสาวสมิตา หนูปลื้ม
5/9
17
34378
นางสาวกิตติมา อุปริสัจกุล
5/9
18
34379
นางสาวกิติญาภร นิลมาต
5/9
19
34380
นางสาวจันทร์ตราพร สุขโสม
5/9
20
34381
นางสาวจีรวรรณ พวงสุวรรณ
5/9
21
34382
นางสาวณหทัย หอหิรัญกุล
5/9
22
34383
นางสาวณัฏฐชา ช่วยนุกูล
5/9
23
34384
นางสาวนฤมล บัวคำ
5/9
24
34385
นางสาวปวริศา สุนธารักษ์
5/9
25
34386
นางสาวปิ่นตะวัน ศรีสมัย
5/9
26
34387
นางสาวพานทองแก้ว สุวรรณรัตน์
5/9
27
34388
นางสาวพิมพ์ลภัส สมทิพย์
5/9
28
34389
นางสาวลลิดา ทองท่าชี
5/9
29
34390
นางสาวศุภวดี ดวงประเสริฐ
5/9