โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ อ 32101
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 35 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32326
นายจิตพล สุวรรณนิตย์
5/8
2
32272
นายพิมพ์ลภัส กัลกะ
5/11
3
32276
นายศุภณัฐ ภัทรวโรดม
5/11
4
32304
นายปัญสาห์ เจริญกุล
5/11
5
32331
นายธีร์ปกรณ์ บุญชัย
5/11
6
32332
นายปัณณธร สุวรรณมณี
5/11
7
32339
นายอนาวิล ภู่มณี
5/11
8
32366
นายกรวิชญ์ วรรณศรี
5/11
9
32369
นายกฤติธี หิรัญรัตนธรรม
5/11
10
32372
นายคณพัฒน์ ภูมิสุข
5/11
11
32376
นายณพวิทย์ แมนเมือง
5/11
12
32415
นายธนภัทร สกุลบัญชาพร
5/11
13
32419
นายวโรดม หล่อธีรพงศ์
5/11
14
32421
นายศักดิ์นฤน ถนอมไทย
5/11
15
34410
นายธีรภัทร นาคกลัด
5/11
16
34411
นายศุภสัณห์ ลาภอุดมพันธ์
5/11
17
34412
นายรัชชานนท์ วุ้นศรี
5/11
18
32012
นางสาวกานติมา ทองปลอด
5/11
19
32018
นางสาวฐิตารีย์ ทึ่งสุทธิกานต์
5/11
20
32058
นางสาวชนากานต์ ทิพประมวล
5/11
21
32067
นางสาวปริยาภัทร สุขเกื้อ
5/11
22
32293
นางสาวศิรภัสสร สารารักษ์
5/11
23
32317
นางสาวธนพร แซ่ลิ้ม
5/11
24
32344
นางสาวกฤตพร อุ่นยวง
5/11
25
32349
นางสาวญาณิศา เพ็งเคียน
5/11
26
32352
นางสาวณัฐนิช จิรธรรมกูล
5/11
27
32357
นางสาวปิยวรรณ เลิศภูวิวัฒน์
5/11
28
32361
นางสาวลลิตา จินดาวร
5/11
29
32365
นางสาวอนงค์นาฎ เปียฉิม
5/11
30
32388
นางสาวตุลยา ศิวะวิชชกิจ
5/11
31
32393
นางสาวนริศรา บัวแก้ว
5/11
32
34413
นางสาวชนธิกานต์ ตันซื่อ
5/11
33
34414
นางสาวณัฐติกา วัชรสินธุ
5/11
34
34415
นางสาวพัณณิตา ปลอดจินดา
5/11
35
34416
นางสาวมณฑิรา พุฒทอง
5/11