โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ค 22203
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 37 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34215
เด็กชายกฤษดิน ศรีระวิ
2/10
2
34216
เด็กชายจิรพัส คงอนุมัติ
2/10
3
34217
เด็กชายชิษณุชา อานนทวีศิลป์
2/10
4
34218
เด็กชายณัชพล เจริญวัย
2/10
5
34219
เด็กชายณัฏฐพล ขุนหลัด
2/10
6
34220
เด็กชายณฐนนท์ สาระเทพ
2/10
7
34221
เด็กชายธีรภัทร บุญศุภ
2/10
8
34222
เด็กชายนรวิชญ์ ชูสิทธิ์
2/10
9
34223
เด็กชายปฏิพล อ้นทอง
2/10
10
34224
เด็กชาย ปุณยวีร์ จิตรัตน์
2/10
11
34225
เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์ นักฟ้อน
2/10
12
34226
เด็กชายพชร อยู่แสง
2/10
13
34227
เด็กชายภีมปวิช ชูมณี
2/10
14
34228
เด็กชายภูวิสิษฎ์ วิเศษ
2/10
15
34229
เด็กชายยศสวิน บุญมั่น
2/10
16
34230
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีทองกุล
2/10
17
34231
เด็กชายอภิชัย อธิคมานนท์
2/10
18
34232
เด็กชายอัครพล สอนมี
2/10
19
34233
เด็กหญิงกมลนัทธ์ โรจนรัตน์
2/10
20
34234
เด็กหญิงกรวรรณ ผิวงาม
2/10
21
34235
เด็กหญิงกัญญาภัค ชาสวัสดิ์
2/10
22
34236
เด็กหญิงชญานิศ วงษ์ศรี
2/10
23
34237
เด็กหญิงชุติมา ศรีวิเศษ
2/10
24
34238
เด็กหญิงฐิติวรดา แสงอาวุธ
2/10
25
34239
เด็กหญิงฐิติวรดา พันธวงศ์
2/10
26
34240
เด็กหญิงณัฐณิชา หนูแบน
2/10
27
34241
เด็กหญิงณัฐธิดา จันทร์ทิพย์
2/10
28
34242
เด็กหญิงนรกมล วิชัยดิษฐ์
2/10
29
34243
เด็กหญิงนัทธมน โภคภิรมย์
2/10
30
34244
เด็กหญิงเปมิกา ไทรแก้ว
2/10
31
34245
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ ประตูใหญ่
2/10
32
34246
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ มีเดช
2/10
33
34247
เด็กหญิงภิญญาวีณ์ ชัยรัตน์รังสี
2/10
34
34248
เด็กหญิงภูริชญา แพน้อย
2/10
35
34249
เด็กหญิงรสริน คงชนะ
2/10
36
34250
เด็กหญิงวรฤทัย ชำนาญแทน
2/10
37
34251
เด็กหญิงอธิชาวดี ธนาวุฒิ
2/10