โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ส 32101
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 35 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32328
นายธนกฤต เพชรประเสริฐ
5/12
2
32051
นายเมธิชัย ปรัชญานุพัทธ์
5/12
3
32128
นายกันพัฒน์ เรอุไร
5/12
4
32341
นายอรรถกร เกื้อสกุล
5/12
5
32371
นายไกรวิชญ์ มัฏฐารักษ์
5/12
6
32373
นายจิรเมธ วรรณทอง
5/12
7
32378
นายณัฐภัทร ไชยสุภา
5/12
8
32377
นายณัฐพงศ์ ชูทัพ
5/12
9
32381
นายพิสิษฐ์ จิตราภิรมย์
5/12
10
32382
นายยศนันทน์ ศรีภักดี
5/12
11
32383
นายอันดามัน พฤกษ์อุดม
5/12
12
32413
นายถิรวัฒน์ ทองเฝือ
5/12
13
32416
นายธิติวุฒิ โชติช่วง
5/12
14
34417
นายชินกฤต ราชเดิม
5/12
15
34418
นายตะวัน แซ่ลิ้ง
5/12
16
34419
นายธนพล เพชรทอง
5/12
17
34420
นายธีรนันต์ ไกรนุกูล
5/12
18
34422
นายปิยะจักษณ์ ชุมขุน
5/12
19
32013
นางสาวเกณิกา วีระวงศ์
5/12
20
32021
นางสาวณัฐธิดา ปานแดง
5/12
21
32035
นางสาวอัชฌา สุนแดง
5/12
22
32060
นางสาวฐิติวรดา เอียดจันทร์
5/12
23
32081
นางสาวอรวรรณ ทองใสพร
5/12
24
32310
นางสาวขวัญทิชา ปทุมวารี
5/12
25
32316
นางสาวณัฐนันท์ ตรียุทธ
5/12
26
32319
นางสาวนริศรา อัสดาธร
5/12
27
32343
นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์แสง
5/12
28
32345
นางสาวกษมน มุขรัษฎา
5/12
29
32351
นางสาวณัฐณิชา แก้วใส
5/12
30
32401
นางสาววณิศรา จรัสวราพรรณ
5/12
31
32405
นางสาวอรวรรณ เกิดขาว
5/12
32
32426
นางสาวเกตน์สิริี จิตร์เลขา
5/12
33
32429
นางสาวจินดารัตน์ วงศ์สวัสดิ์
5/12
34
34423
นางสาวปภาวรินท์ แซ่เล้า
5/12
35
34424
นางสาววัลดา วิจารานุวัฒน์
5/12