โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมSing and dance
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 30 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงชาลิสา นาคสวาท
1/1
2
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พนาสน
1/1
3
เด็กหญิงธนพร นูนน้อย
1/2
4
เด็กหญิงกรวรรณ ชาสวัสดิ์
1/3
5
เด็กหญิงฑิตยา ผิวสลับ
1/4
6
เด็กหญิงสาริศา​ แซ่โอ้ว
1/4
7
เด็กชายกิติภูมิ พัฒนเรณู
1/5
8
เด็กหญิงปิ่นชนก ขวัญช่วย
1/6
9
เด็กหญิงพรกนก นุรักษ์
1/6
10
เด็กหญิงขวัญข้าว คำทอง
1/7
11
เด็กหญิงสุภัทรวดี ขนอม
1/8
12
เด็กหญิงนิชาภัทร ไชยสุวรรณ์
1/9
13
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภู่รุ่งฤทธิ์
1/9
14
เด็กหญิงเพียงฤทัย ขจรภัย
1/9
15
เด็กหญิงวชิราพร รักษ์รอด
1/9
16
เด็กหญิงชญานิศ เพชรรัตน์
1/9
17
เด็กหญิงอัยฎา สมบัติมาก
1/11
18
เด็กชายกรณ์ดนัย ใหญ่กว่าวงศ์
2/1
19
เด็กหญิงณิชวดี มงคลนิมิตร
2/1
20
เด็กหญิงพิมพ์ณดา ทรัพย์เจริญ
2/1
21
เด็กหญิงสรินธร ศรีเลิศ
2/1
22
เด็กหญิงชยาภรณ์ สุขประเสริฐ
2/1
23
เด็กหญิงจิณณพัต นิลทัพ
2/8
24
เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์ เนตรนพรัตน์
2/8
25
เด็กหญิงเบญญาภา ชนะภัย
2/8
26
เด็กหญิงปริยากร ธนวนิชนาม
2/8
27
เด็กหญิงสิริกร โอวรารินท์
2/8
28
เด็กหญิงกายวิญญ์ สังข์ชุม
2/8
29
เด็กหญิงณัฐชยา ทองตำลึง
3/9
30
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เตชวิสุทธินันท์
3/9