โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมYoutuber
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 15 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34576
เด็กชายทรงเดช พันธ์ยอด
1/7
2
34578
เด็กชายธนสันต์ ธรรมณรงค์
1/7
3
34580
เด็กชายพชร สุพันทวี
1/7
4
34581
เด็กชายพัทธพล สังข์เพชร
1/7
5
34583
เด็กชายโยนาธาน โลติกร
1/7
6
34585
เด็กชายสรวิชญ์ พูลสวัสดิ์
1/7
7
34586
เด็กชายสิทธิศักดิ์ จันทร์เกิด
1/7
8
34123
เด็กชายปัณณวรรธ เกลี้ยงเกลา
2/7
9
34124
เด็กชายภูมิพัฒน์ ธงรังกา
2/7
10
34126
เด็กชายวรนน วรสันติกุล
2/7
11
34129
เด็กชายสิรวิชญ์ พิชิตการณ์
2/7
12
34163
เด็กชายพัสกร คชรัตน์
2/8
13
34165
เด็กชายอนุวัฒน์ อรรถสกุลชัย
2/8
14
34179
เด็กหญิงพจณิชา พรประเสริฐสม
2/8
15
34188
เด็กหญิงอุษาคะเนย์ บุญเลิศ
2/8