โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมFab Lab
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 15 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32717
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
4/7
2
32855
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
4/7
3
32863
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
4/7
4
32965
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
4/7
5
33825
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
4/9
6
34933
นางสาวเจด้า แสวงผล
4/9
7
34940
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
4/9
8
32670
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
4/10
9
32681
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
4/10
10
32703
นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณรัตน์
4/12
11
31538
นางสาวถนอมวรรณ เกื้อสม
6/5
12
31544
นางสาวพิมพ์ชนก คริสต์รักษา
6/5
13
31579
นางสาวญาณินี พุทธพันธุ์
6/5
14
31584
นางสาวปณิดา ทองน้อย
6/5
15
31595
นางสาวสุวภัทร ขุนทองจันทร์
6/5