โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมFab Lab
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 16 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวณัฐริกา ขาวชูรักษ์
4/7
2
นางสาวปิยะวรรณ พูลพล
4/7
3
นางสาวสิรินดา แซ่อึ้ง
4/7
4
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
4/7
5
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
4/7
6
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
4/7
7
นางสาวกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
4/9
8
นางสาวเจด้า แสวงผล
4/9
9
นางสาววิไลพรรณ ศรีแสง
4/9
10
นางสาวธวัลรัตน์ อึ๋งพาณิชย์
4/10
11
นางสาวสาวิตรี หอยทอง
4/10
12
นางสาวถนอมวรรณ เกื้อสม
6/5
13
นางสาวพิมพ์ชนก คริสต์รักษา
6/5
14
นางสาวญาณินี พุทธพันธุ์
6/5
15
นางสาวปณิดา ทองน้อย
6/5
16
นางสาวสุวภัทร ขุนทองจันทร์
6/5