โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมเครื่องบินพลังยาง
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายอานพัต ลิ้มสกุล
1/1
2
เด็กชายปันพระคุณ ชูปัน
1/2
3
เด็กชายเศรษฐาพิชญ์ จันทรมณี
1/3
4
เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุขศิริ
1/3
5
เด็กชายจิรานุวัฒน์ ยอดคง
1/5
6
เด็กชายทยุติธร นวลวัฒน์
1/8
7
เด็กชายปุญญพัฒน์ สมบัติแก้ว
1/9
8
เด็กชายภคพล ช้างทรัพย์
1/9
9
เด็กชายพนธกร เหรียงบำรุง
1/12
10
เด็กชายจิรเมธ พราหมณ์ศรีชาย
2/2
11
เด็กชายธีรเมธ ภักดีบุญ
2/2
12
เด็กหญิงธันยพร ภัทรโอภาส
2/2
13
เด็กหญิงนภัสสร ศรีประวรรณ์
2/2
14
เด็กชายชวกร สุทธินิตยนันท์
2/3
15
เด็กชายบารมี อยู่ทองอินทร์
2/3
16
เด็กชายคุณานนท์ แป้นไทย
2/4
17
เด็กชายไทเกอร์ หวง
2/4
18
เด็กชายธนโชติ สุภากร
2/4
19
เด็กชายศิวกร ประเสริฐ
2/4
20
เด็กชายสิทธิพงษ์ รัตนชัย
2/4
21
เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เสถียร
2/7
22
เด็กชายอินทัช เขียมวัชนะ
2/7
23
เด็กหญิงกชพรรณ จันเรียง
2/10
24
เด็กชายปุณณัตถ์ ประพัฒน์
2/11
25
เด็กชายฐปนวัฒน์ เพ็ชรแท้
3/11