โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมChill chill science
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 5 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32209
นางสาวเบญจรัตน์ รัตนา
5/7
2
32253
นางสาวธีรนาฏ เพชรนารายณ์
5/7
3
32259
นางสาววริศรา เทียนรัตน์
5/7
4
35046
นางสาวมณีกานต์ แท่นนาค
5/7
5
35047
นางสาวทิพวรรณ ชูศรี
5/7