โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 23 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34963
นายศศิศ อรุณสกุล
4/6
2
32815
นางสาวบัณฑิตา ทองเล็ก
4/6
3
33017
นางสาวสุภัชสรา ศรีสว่าง
4/6
4
34967
นางสาวนฤมล โกปักเซ่ง
4/6
5
34968
นางสาวนันทพร สิงทองหอม
4/6
6
32656
นายภีมวัฒน์ ศรีทองกุล
4/11
7
32726
นายนรงชัย ชัยคง
4/11
8
34905
นายรัชชานนท์ เนตรรุ่ง
4/11
9
32652
นายณัฐพล ไทยเกิด
4/12
10
31492
นางสาวนวมลล์ เขมานุวงศ์
6/4
11
31495
นางสาวปาลินี อุชชิน
6/4
12
31639
นางสาวอริศรา เจียมสกุล
6/4
13
33766
นายพงศ์ภัค คุ้มกัน
6/5
14
31406
นางสาวพิมพ์ชนก เกริ่นสระน้อย
6/5
15
31442
นางสาวชนัญชิดา เสมสันต์
6/5
16
33771
นางสาวกรกนก ชาตะเวที
6/5
17
33772
นางสาวกฤษติยา คะเชนทร์
6/5
18
33773
นางสาวธิมาพร พรหมเมือง
6/5
19
33779
นางสาวสุธาทิพย์ หมื่นศรี
6/5
20
31723
นางสาวกัญญา นาคมุสิก
6/11
21
31819
นางสาวพัชราพรรณ ผิวอ่อน
6/11
22
31825
นางสาวอัตกิยา ไกรณรา
6/11
23
33851
นางสาวณัฐมน มั่นคง
6/11