โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ ว 30241
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 20 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
30729
นายธนโชค โชคสงเคราะห์
6/11
2
30767
นายชลันธร ชัยกิจ
6/11
3
33080
นายกันตพล ลูกรักษ์
6/11
4
32568
นายกษิดิ์เดช มากจริง
6/11
5
30790
นางสาวธนภรณ์ จันทร์แก้ว
6/11
6
30793
นางสาวบุญญิสา บำรุง
6/11
7
30800
นางสาวภูษณิศา รักกะเปา
6/11
8
30801
นางสาวรัชนีกร ทองสุก
6/11
9
30821
นางสาวณัฐชยา ราชูภิมล
6/11
10
30885
นางสาวเกวดี ขุนทองจันทร์
6/11
11
30938
นางสาวปิยะธิดา พุทธพิทักษ์
6/11
12
30986
นางสาวพฤกษา สืบศักดิ์
6/11
13
31165
นางสาวธวัลรัตน์ แซ่อึ้ง
6/11
14
31202
นางสาวกนกกาญจน์ รักษาทรัพย์
6/11
15
31203
นางสาวกมลา เหมประพันธุ์
6/11
16
33085
นางสาวณัฐริกา เกื้อด้วง
6/11
17
33086
นางสาวปภาวรินท์ สุขทองแท้
6/11
18
33087
นางสาวภาสินี บุญสุข
6/11
19
33088
นางสาววริศรา เลี้ยงสุพงศ์
6/11
20
33089
นางสาวสารัช เพ็งสุวรรณ
6/11