โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมโยธวาทิต (สมัครที่คุณครูก่อกิจ)
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 11 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33899
เด็กหญิงณัฐนรี อุมภาภ
1/1
2
33529
เด็กชายสุริเยศ พัฒนประดิษฐ์
2/7
3
33563
เด็กชายภีม เรืองศรี
2/8
4
33564
เด็กชายวัชรวิชญ์ นฤมิตร
2/8
5
33565
เด็กชายสิริ พัฒนกูล
2/8
6
32171
นางสาวอณัญญา วุฒิจันทร์
4/3
7
31614
นายสิทธิรัตน์ เลิศวัฒนาสกุล
5/3
8
31531
นางสาวปุณยนุช ศิริโชติ
5/3
9
31679
นายณปราช อดิเทพสถิต
5/4
10
30932
นางสาวชยุดา งามประดิษฐ
6/3
11
30940
นางสาวพิมพ์พร สมิตานนท์
6/3