โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมโยธวาทิต (สมัครที่คุณครูก่อกิจ)
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 27 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กชายณถชล อินทรรักษ์
1/2
2
เด็กชายณัฐภัทร บัวน้อย
1/2
3
เด็กหญิงปุณยนุช อินนุรักษ์
2/1
4
เด็กชายภานุพงศ์ ปัญญาพจน์ศักดิ์
2/2
5
เด็กหญิงปุ่ณญาดา พูลสิน
2/3
6
เด็กชายกิตติธัช ตั้งอั้น
2/6
7
เด็กชายณัฐชพงค์ ยินประพันธ์
2/6
8
เด็กหญิงพัชรพร เพชรเขียว
2/6
9
เด็กหญิงสพิชญา ตันติวิกรม
2/6
10
เด็กหญิงสุกัลยา ถาวโรสกุล
2/11
11
เด็กชายณัฐพงษ์ ผอมจีน
3/4
12
เด็กชายภูมิพัช อำนวยโรจนจินดา
3/4
13
เด็กชายศตคุณ อินทร์เพชร
3/4
14
เด็กหญิงปาลิน กล่อมมณี
3/5
15
เด็กชายจิรพงศ์ เลิศภูวิวัฒน์
3/6
16
เด็กหญิงอรวรา เดชมณี
3/6
17
นางสาวณัฐธิดา ทองเหลือ
4/2
18
นางสาวภัทราภรณ์ นุกูลกาญจนสาคร
4/2
19
นางสาวกฤตพร ขวัญสง
4/6
20
นางสาวพัทรวดี ทองน้อย
4/7
21
นางสาวรฎา หนูนาค
4/10
22
นายวชิรวิชญ์ นฤมิตร
5/1
23
นายกันตพงศ์ แก้วเหมือน
5/2
24
นายศักดิโชติ ใจรัก
5/5
25
นายนิชนันท์ ทรัพย์รุ่ง
5/8
26
นางสาวโยษิตา โยธาจุล
6/3
27
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
6/11