โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมโยธวาทิต (สมัครที่คุณครูก่อกิจ)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 9 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34601
เด็กหญิงฟ้าใส มากบุญ
1/7
2
33564
เด็กชายวชิรวิชญ์ นฤมิตร
3/8
3
32825
นางสาวมัณฑนา ทับท่าไม้
4/2
4
32826
นางสาวโยษิตา โยธาจุล
4/3
5
33229
นางสาวภัสสร วัฒนนุกูล
4/4
6
33055
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
4/11
7
32171
นางสาวอณัญญา วุฒิจันทร์
5/3
8
31531
นางสาวปุณยนุช ศิริโชติ
6/3
9
31679
นายณปราช อดิเทพสถิต
6/4