โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 14 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33593
เด็กชายกฤษฎิ์ฉันทัช พันธุ์วิทยากูล
2/9
2
33594
เด็กชายจิระภาคย์ พรอนันตโรจน์
2/9
3
33597
เด็กชายโชติรัตน์ ศรีทองคำ
2/9
4
33598
เด็กชายณฐกร สิกขวัฒน์
2/9
5
33601
เด็กชายบวรภัค หลักชัย
2/9
6
33603
เด็กชายภูมิพัฒน์ ชูตานนท์
2/9
7
33604
เด็กชายรัฐศาสตร์ นนทศักดิ์
2/9
8
33729
นางสาวศิริประภา ประถม
5/1
9
33730
นางสาวอัฐภิญญา เสถียร
5/1
10
30934
นางสาวณัชชา เซ่งแก่น
6/8
11
31036
นางสาวพิมพ์พิศา สมหวัง
6/8
12
31130
นางสาวอรัญญา รอนนงค์
6/8
13
33123
นางสาวกุลชาติ เวชวิมล
6/8
14
33125
นางสาวนรมน ขำเกิด
6/8