โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมพยาบาล
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 20 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวพรรณวรินทร์ มีวิเชียร
4/4
2
นางสาวภริตา รักษ์จินดา
4/4
3
นางสาวณัฐณิชา ปาลคะเชนทร์
4/6
4
นางสาวปารวตี ประดิษฐสิน
4/7
5
นางสาววริศรา จินตนา
4/7
6
นางสาววฤณดา วรเศรษฐศักดิ์
4/7
7
นางสาวสุพนิดา นาคทอง
4/7
8
นางสาวอรธิชา จินาสุ่น
4/7
9
นางสาวณัฏฐวรรณ นามสน
4/7
10
นางสาวธารทิพย์ บุญเดช
4/8
11
นางสาวณัฐณิชา สุริยะ
4/8
12
นางสาวขวัญสิริ ใจสมุทร
4/9
13
นางสาวณัฐธิดา จันทร์ทิพย์
4/11
14
นางสาวอธิชาวดี ธนาวุฒิ
4/11
15
นางสาวกานต์ธิดา จันกัน
4/11
16
นางสาวณิชาพัชร์ เพชรคลังสวน
5/7
17
นางสาวพิชญ์สินี สุขจันทร์
5/10
18
นางสาวกนกพิชญ์ กลับแก้ว
6/8
19
นางสาวกัณฐิชา หนูแดง
6/8
20
นางสาวณัฐติกานต์ หีตหนู
6/8