โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34554
เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรศุภราช
1/8
2
34556
เด็กหญิงชยธร รักษาวงษ์
1/8
3
34568
เด็กหญิงพิชญาภา วุฒิจันทร์
1/8
4
33582
เด็กหญิงพิชญาภัค หวามา
3/8
5
33016
นางสาวสุพิชญา เชาวะเจริญ
4/6
6
33003
นางสาวดาราวดี ศรีฟ้า
4/7
7
33019
นางสาวไอรญา เวชการ
4/7
8
32954
นางสาวณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร
4/8
9
32968
นางสาวสุดถนอม รักมาศ
4/8
10
32995
นางสาวกนกพิชญ์ กลับแก้ว
4/8
11
32998
นางสาวกัณฐิชา หนูแดง
4/8
12
33005
นางสาวเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิรตร
4/8
13
33006
นางสาวธนวรรณ รื่นหอม
4/8
14
34947
นางสาวกัญญานัฐ ขนอม
4/8
15
35012
นางสาวพลอยชมพู กุลวิเศษ
4/8
16
32784
นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์
4/9
17
32864
นางสาวถิรดา กอเจริญรัตน์
4/9
18
32967
นางสาววรัชยา หนูคงนุ้ย
4/9
19
34937
นางสาวพรรณอร นวลใย
4/9
20
34939
นางสาวเยาวลักษณ์ รักษา
4/9
21
33008
นางสาวพัชรี แซ่ต๋อง
4/11
22
34369
นางสาวนิตยา มณีรัตน์
5/8
23
34371
นางสาวฟาริดา เผือกเนียม
5/8
24
33729
นางสาวศิริประภา ประถม
6/1
25
33730
นางสาวอัฐภิญญา เสถียร
6/1