โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสนุกกับภาษาจีน
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 29 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31998
นายปุณณัตถ์ หนุนภักดี
4/2
2
32307
นายเสริมพงษ์ สุทธินุ่น
4/2
3
32115
นางสาวมณิสรา ภูผารส
4/2
4
32122
นางสาวโสชญา สลวย
4/2
5
32124
นางสาวอภิชญา ช่วยชูจิต
4/2
6
32202
นางสาวชนากานต์ กปิตภัย
4/2
7
32279
นางสาวจันทร์จิรา สุวรรณมณี
4/2
8
32280
นางสาวจิณณพัต ทิพย์รักษ์
4/2
9
32281
นางสาวชนิกานต์ ด้วงโยธา
4/2
10
32283
นางสาวณัฐรินีย์ อ่อนเนียม
4/2
11
32284
นางสาวธนัชพร วิทยาการ
4/2
12
32292
นางสาววาสินี บุณนวล
4/2
13
32294
นางสาวสิตานัน กุลมาตย์
4/2
14
32311
นางสาวจิณณพัต นราวิวรรธน์กุล
4/2
15
32313
นางสาวชนัญชิตา ก่อวนิช
4/2
16
32314
นางสาวฐายิกา ศุภมงคลนุกุล
4/2
17
32315
นางสาวณัฐณิชา จันทบูรณ์
4/2
18
32321
นางสาวพรหมพร สุขขุน
4/2
19
32323
นางสาวภคพร จุลจันทร์
4/2
20
32436
นางสาวนนทวรรณ เพชรนุ้ย
4/2
21
34297
นางสาวพิชญากมล ใจเอื้อ
4/2
22
34298
นางสาวกรกนก แก้วหอด
4/2
23
34300
นางสาวณัฐกานต์ บุญเลิศ
4/2
24
34301
นางสาวธัญลักษณ์ น่วมนวล
4/2
25
34302
นางสาวมนสิชา วงศ์สวัสดิ์
4/2
26
34303
นางสาวสราลี สุขผล
4/2
27
34305
นางสาวอารียา กองมณี
4/2
28
34304
นางสาวสุธาทิพย์ อุบลรัตน์
4/5
29
34299
นางสาวจริญา หนูน้อย
4/6