โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมKafei dian
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 31 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงรมิตา ขาวบ้านนา
1/2
2
เด็กชายณัฏฐิ์ ถิ่นไทย
1/3
3
เด็กหญิงขวัญปภัสร์ แสงสงเคราะห์
1/3
4
เด็กหญิงณัฐวดี ดำมุณี
1/3
5
เด็กหญิงภัทณธิดา เรืองศรี โกละกะ
1/3
6
เด็กหญิงญัยดา ยูโซะ
1/4
7
เด็กหญิงฐิติวรดา ชัยสะอาด
1/7
8
เด็กชายกฤตยชญ์ พงษ์ลือเลิศ
3/2
9
เด็กชายศุภศักดิ์ ปานสุข
3/2
10
เด็กหญิงจิณณพัต แซ่อุ่ย
3/2
11
เด็กหญิงณิชากร เดี่ยวกี่
3/2
12
เด็กหญิงสุชานาถ ทองแก้ว
3/2
13
นางสาวพรไพลิน แดงป้อม
4/1
14
นางสาวพรพรหม วิเศษมณี
4/7
15
นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีทองกุล
4/7
16
นางสาวเขมิสรา ทองศรี
4/8
17
นางสาวพลอยชมพู จินดามัย
4/10
18
นางสาวกนกวรรณ วัตถุ
4/12
19
นางสาวมนันญา อินทร์นอก
5/1
20
นายภูริณัฐ ภูริพัฒนาวงษ์
5/2
21
นายวีรภัทร นาคขวัญ
5/2
22
นางสาวกัญญ์วรา แช่มช้อย
5/2
23
นางสาวศิริภัสสร ด้วงทองเเก้ว
5/2
24
นางสาวณัฐสรณ์ โกละกะ
5/2
25
นางสาวสุพิชชา โพธิพันธุ์
5/2
26
นางสาวรมิดา คงสุวรรณ
5/2
27
นายพรหมรินทร์ นาคพันธุ์
5/7
28
นางสาวบัณฑิตา ทองเล็ก
6/6
29
นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนเกตุพล
6/6
30
นางสาวอภิชญา ฉายไพศาล
6/6
31
นางสาวเพ็ญศรี วันเครือ
6/6