โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมสนุกกับภาษาจีน
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 23 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32808
นางสาวจิตตินันท์ สมมิตร์
4/2
2
32810
นางสาวธนัชดา เครือรัตน์
4/2
3
32816
นางสาวประภัสสร บุญพร้อม
4/2
4
32820
นางสาวปิ่นปินัทธ์ นะมะ
4/2
5
32822
นางสาวพรรณธิตรา โต๊ะกันตี
4/2
6
33010
นางสาวยุวดี สามงามแก้ว
4/2
7
35024
นางสาวสมิตานัน พันธุ์สวัสดิ์
4/2
8
32159
นางสาวนันท์ธพร นิยม
5/1
9
32246
นางสาวชญานิศา วัฒนะ
5/1
10
32247
นางสาวชญานิษฐ์ เสี่ยงฉิน
5/1
11
32256
นางสาวเพชรลดา เกื้อสกุล
5/1
12
32261
นางสาวศรินยา วิเชียร
5/1
13
32263
นางสาวสุวพัชร เพชรรัตน์
5/1
14
34290
นางสาวกุลธิดา ทาเพียเพ็ง
5/1
15
34291
นางสาวจิตติมา เลิศอำไพพร
5/1
16
34292
นางสาวฑิตยา สมบูรณ์
5/1
17
32408
นายกาจภณ เพชรคลังสวน
5/5
18
32244
นางสาวจรีภรณ์ แซ่ทึ่ง
5/5
19
32248
นางสาวชมพูนุช กาญจนประทุม
5/5
20
32251
นางสาวธัญลักษณ์ สังข์มุณีจินดา
5/5
21
32264
นางสาวอธิชา รัชนียะ
5/7
22
31669
นางสาวสิริภัสส์ ทองชะอม
6/11
23
31775
นางสาวเบญญาภา ประสิทธิ์พันธุ์
6/11