โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมChinese G.Club
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 22 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
31564
นายพลวัฒน์ โพธิ์ยงค์
5/1
2
31601
นายเชนธัญเทพ วรรณวิจิตร
5/1
3
32449
นายอธิป เชษฐเผ่าพันธ์
5/1
4
33715
นายเกียรติกุล แคล้วอ้อม
5/1
5
33717
นายดลชนก มาอ่อง
5/1
6
31496
นางสาวพรรณภัค แซ่ตั้ง
5/1
7
31501
นางสาวลักษณ์รัศมี เวชนารายณ์
5/1
8
31540
นางสาวนภภัสสร ทนทาน
5/1
9
31545
นางสาวพิยดา แท่นแก้ว
5/1
10
31582
นางสาวนัฐชนันท์ เที่ยงจิตร
5/1
11
31585
นางสาวปวิชญา ศรีภักดี
5/1
12
31590
นางสาวพิชญ์ภัทร หนูคง
5/1
13
31593
นางสาวรินรดา ส่งเจิม
5/1
14
31594
นางสาวสาทิสลักษณ์ สุขสด
5/1
15
31628
นางสาวบัณฑิตา นุ่นกุล
5/1
16
31632
นางสาวภัทราภรณ์ ชิตไทย
5/1
17
31956
นางสาวณาธิตา นาเจริญ
5/1
18
33720
นางสาวณัฐธิดา แย้มพรหม
5/1
19
33723
นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล
5/1
20
33725
นางสาวเปมิกา พรหมสอน
5/1
21
33727
นางสาววริศรา อรัญไสว
5/1
22
33728
นางสาววริษฐา เพชรแก้ว
5/1