โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากกระดานจีน
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 50 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
นางสาวธัญวรัตน์ ถึงเจริญ
4/2
2
นางสาวพิชญานิน ชุมเทพ
4/2
3
นางสาวปณิดา สารเทพ
5/1
4
นายพิศุทธิ์ ชำนาญแก้ว
5/2
5
นายพัชรพล โอภาโส
5/2
6
นางสาวฟ้าพราว มณีโชติ
5/2
7
นางสาวปุณยวีร์ เพ็งพงศ์
5/2
8
นางสาวจุฑาพร กัลยาวงค์
5/2
9
นางสาวรักษิตา เชื้อพลพิชัย
5/2
10
นางสาวฌิชานันท์ ชูรัตน์
5/2
11
นางสาวฐิติวรดา เปี่ยมเกษม
5/4
12
นางสาววชิราภรณ์ จิตราภิรมย์
5/4
13
นางสาวนภสร หนูกลิ่น
5/4
14
นางสาวฐานิตา พัฒทอง
5/4
15
นางสาวญาณิศา วระศิริ
5/5
16
นางสาวเจนิสรา มั่นน้อย
5/5
17
นางสาวปิยวรรณ เมืองระรื่น
5/5
18
นางสาวชญานิน แรกคำนวณ
5/6
19
นางสาวธารารัตน์ ทองเทพ
5/6
20
นางสาวรสธร นวลวัฒน์
5/6
21
นายปณพัฒน์ สุขเจริญ
6/1
22
นายธนะพล ลี
6/1
23
นางสาวกชพรรณ อุ่นพิชัย
6/1
24
นางสาวปานปริยา ชัยสิทธิ์
6/1
25
นางสาวพิชชาพร เพชรอาวุธ
6/1
26
นางสาวพิมพ์มาดา แสงสุวรรณ
6/1
27
นางสาวกีรติกร ช่วยชนะ
6/1
28
นางสาวเกล้าลฎา กาฬวัจนะ
6/1
29
นางสาวชญาดา ขาวบ้านนา
6/1
30
นางสาวธนพรรณ นพคุณสิริ
6/1
31
นางสาวศิรินันท์ วิทวัสไฟศาล
6/1
32
นางสาวศุพภร เกตุแก้ว
6/1
33
นางสาวนิชานันท์ ปิ่นนัย
6/1
34
นางสาววิสสุตา ตั้งจรูญโรจน์
6/1
35
นางสาวเกศกนก สมรูป
6/1
36
นางสาวชลธิชา พืชผล
6/1
37
นางสาวปิญาภรณ์ แก้วแสง
6/1
38
นางสาวพัทธมนต์ เผือกเดช
6/1
39
นางสาวสุภัทรกรณ์ ทองสาร
6/1
40
นางสาวจุฑารัตน์ พรหมสุข
6/1
41
นางสาวณัฐชยา พรหมเมือง
6/1
42
นางสาวณีรานุช เจริญรูป
6/1
43
นางสาวตวงพลอย ทองพูล
6/1
44
นางสาวบุญญาพร บรรทัดฐาน
6/1
45
นางสาวบุษราคัม วงศ์จินดา
6/1
46
นางสาวปริสรา จีนจันทร์
6/1
47
นางสาวลักษมี รสภี
6/1
48
นางสาวยุวดี สามงามแก้ว
6/2
49
นายปธานิน จันทร
6/8
50
นางสาวรักษิณา สืบศักดิ์
6/8