โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมChinese G.Club
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 13 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32140
นายพงศ์พล จันทบุรม
5/1
2
32188
นายปรมินทร์ แสะเตาะ
5/1
3
32170
นางสาวสุภัสสรา จิรสัตย์สุนทร
5/1
4
32198
นางสาวกิตติพรรณ วงศ์กิจพิมาน
5/1
5
32250
นางสาวธนภรณ์ กุนทอง
5/1
6
32257
นางสาวภันทิลา นพรัตน์
5/1
7
33230
นางสาวพิชญ์สินี สุขช่วย
5/1
8
31501
นางสาวลักษณ์รัศมี เวชนารายณ์
6/1
9
33720
นางสาวณัฐธิดา แย้มพรหม
6/1
10
33723
นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล
6/1
11
33725
นางสาวเปมิกา พรหมสอน
6/1
12
33727
นางสาววริศรา อรัญไสว
6/1
13
33728
นางสาววริษฐา เพชรแก้ว
6/1