โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมชุมนุมวิชาการ ม.1/9
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 26 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34189
เด็กชายชยุตม์ ศรีวิชยางกูร
1/9
2
34190
เด็กชายชยุตม์ วัฒนะ
1/9
3
34191
เด็กชายณชาร์ฮีน สะอาดวารี
1/9
4
34192
เด็กชายแทนคุณ ขาวมะลิ
1/9
5
34193
เด็กชายธนวิทย์ ชุมอักษร
1/9
6
34194
เด็กชายธีวสุ ตลึงจิตร
1/9
7
34195
เด็กชายปัณณวัฒน์ แสงจันทร์
1/9
8
34196
เด็กชายพชร แสงสุวรรณ
1/9
9
34197
เด็กชายภูมิภัทร พงศ์ปิยะประเสริฐ
1/9
10
34198
เด็กชายรัชชานนท์ ถือแก้ว
1/9
11
34199
เด็กชายศิรวิชญ์ ชาติภิรมย์
1/9
12
34200
เด็กหญิงกัญญ์วรา บุษยาจารย์
1/9
13
34201
เด็กหญิงเกตน์สิรี อินทร์ชู
1/9
14
34202
เด็กหญิงณชนก คลาดนาน
1/9
15
34203
เด็กหญิงณิชระกุล นาคกุล
1/9
16
34204
เด็กหญิงณิชารีย์ ขำเกิด
1/9
17
34205
เด็กหญิงพิมประภาพร ก่อบุญขวัญ
1/9
18
34206
เด็กหญิงแพรทิพย์ กุลน้อย
1/9
19
34207
เด็กหญิงภัทรนันท์ หนูแก้ว
1/9
20
34208
เด็กหญิงยมลภัทร พืชผล
1/9
21
34209
เด็กหญิงรังศิมา ศักดา
1/9
22
34210
เด็กหญิงวณิชชา คงแย้ม
1/9
23
34211
เด็กหญิงวรรณพร จิตต์เหลือ
1/9
24
34212
เด็กหญิงสุตาภัทร แก้วเกลี้ยง
1/9
25
34213
เด็กหญิงสุธาทิพย์ มงกุฎทอง
1/9
26
34214
เด็กหญิงอลิษา ทองสม
1/9