โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมวิชาการ อ 22214
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 26 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
34189
เด็กชายชยุตม์ ศรีวิชยางกูร
2/9
2
34190
เด็กชายชยุตม์ วัฒนะ
2/9
3
34191
เด็กชายณชาร์ฮีน สะอาดวารี
2/9
4
34192
เด็กชายแทนคุณ ขาวมะลิ
2/9
5
34193
เด็กชายธนวิทย์ ชุมอักษร
2/9
6
34194
เด็กชายธีวสุ ตลึงจิตร
2/9
7
34195
เด็กชายปัณณวัฒน์ แสงจันทร์
2/9
8
34196
เด็กชายพชร แสงสุวรรณ
2/9
9
34197
เด็กชายภูมิภัทร พงศ์ปิยะประเสริฐ
2/9
10
34198
เด็กชายรัชชานนท์ ถือแก้ว
2/9
11
34199
เด็กชายศิรวิชญ์ ชาติภิรมย์
2/9
12
34200
เด็กหญิงกัญญ์วรา บุษยาจารย์
2/9
13
34201
เด็กหญิงเกตน์สิรี อินทร์ชู
2/9
14
34202
เด็กหญิงณชนก คลาดนาน
2/9
15
34203
เด็กหญิงณิชระกุล นาคกุล
2/9
16
34204
เด็กหญิงณิชารีย์ ขำเกิด
2/9
17
34205
เด็กหญิงพิมประภาพร ก่อบุญขวัญ
2/9
18
34206
เด็กหญิงแพรทิพย์ กุลน้อย
2/9
19
34207
เด็กหญิงภัทรนันท์ หนูแก้ว
2/9
20
34208
เด็กหญิงยมลภัทร พืชผล
2/9
21
34209
เด็กหญิงรังศิมา ศักดา
2/9
22
34210
เด็กหญิงวณิชชา คงแย้ม
2/9
23
34211
เด็กหญิงวรรณพร จิตต์เหลือ
2/9
24
34212
เด็กหญิงสุตาภัทร แก้วเกลี้ยง
2/9
25
34213
เด็กหญิงสุธาทิพย์ มงกุฎทอง
2/9
26
34214
เด็กหญิงอลิษา ทองสม
2/9