โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมบาสเกตบอล (สมัครที่คุณครูอรรถวิช)
ปีการศึกษา 1/2562
 
จำนวนทั้งหมด 18 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
33524
เด็กชายพีรวิชญ์ เรืองเพ็ง
3/7
2
32755
นายกฤตินันท์ รักษ์แดง
4/1
3
35027
นายปริญญ์ อินทรโชติ
4/1
4
32814
นางสาวนิชานันท์ ปิ่นนัย
4/1
5
35032
นางสาวณิชารีย์ บัวอินทร์
4/1
6
32888
นายธนชล พรหมประกาย
4/4
7
32839
นายพงศ์พสิน ทองสลัก
4/5
8
32883
นายจิรัฏฐ์ ตันเกียรติพงัน
4/5
9
32993
นายภูตะวัน พันธรักษ์
4/5
10
32665
นางสาวณัชชา พรหมแก้ว
4/9
11
34931
นางสาวกัญญารัตน์ ช่วยบรรจง
4/9
12
34936
นางสาวปิ่นมนัส ปาลานุสรณ์
4/9
13
32004
นายศุภณัฐ ศรีวิชาชาญ
4/11
14
32007
นายอรรณพ อินนุพัฒน์
5/5
15
34335
นายธีระภัทร มีเพียร
5/5
16
34336
นายภูวิศ ขาวสังข์
5/5
17
32029
นางสาววรรณกานต์ สุขเสวี
5/5
18
33808
นางสาววาสิตา วัณไวทยจิตร
6/1