โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมหมากขุม
ปีการศึกษา 1/2564
 
จำนวนทั้งหมด 25 คน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
เด็กหญิงชนกนันท์ บุญเดช
1/5
2
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ระมัด
1/7
3
เด็กชายธนธร เทือใหม่
2/2
4
เด็กหญิงรวินันท์ เพ็งเคียน
2/2
5
เด็กชายอาคะเนย์ บุญเลิศ
2/4
6
เด็กหญิงกัญธิดา ศิริเมือง
2/11
7
เด็กหญิงพิชรดา สอนเขียว
2/11
8
เด็กหญิงวิภาดา โพธิ์เพชร
2/11
9
เด็กหญิงสุธินี ไพเมือง
2/11
10
เด็กหญิงสุนทรี งามนาท
2/11
11
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงบำเพ็ญ
3/1
12
เด็กหญิงทักษพร พรหมเพชร
3/1
13
เด็กหญิงธนภรณ์ สังข์นวล
3/1
14
เด็กหญิงวณิชยา นวลเขียว
3/1
15
เด็กหญิงวรัชยา ศรเกลี้ยง
3/1
16
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เกื้อทองสั้น
3/1
17
เด็กหญิงอัญชลีกร เย็นแดง
3/1
18
เด็กหญิงกัญญ์วรา พูนช่วย
3/3
19
เด็กหญิงคณาธัญญธิป ดำสอน
3/3
20
เด็กชายธีรภัทร สอนประสม
3/4
21
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ณ นคร
3/11
22
เด็กหญิงกวิสรา จิวารัตน์
3/11
23
เด็กหญิงกุลพัชร คุ้มตัว
3/11
24
เด็กหญิงภิรดา ชวะพงษ์
3/11
25
เด็กหญิงศศิภัสสร โชคคณาพิทักษ์
3/11