โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 20 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
32340
นายอนุภาส บัวนุ้ย
4/13
2
32068
นางสาวปวริศา จัตญาวร
4/13
3
32075
นางสาวเรณุกา ฉิมเรือง
4/13
4
32346
นางสาวเจณิตตา รัตนกันทา
4/13
5
32350
นางสาวณัฏฐณิชา ศรีสวัสดิ์
4/13
6
32353
นางสาวณิชกานต์ จันทาโพธิ์
4/13
7
32355
นางสาวธณภร หยูด้วง
4/13
8
32385
นางสาวจิรนันท์ เรืองฤทธิ์
4/13
9
32387
นางสาวณัฐวลัญช์ รัตนพันธ์
4/13
10
32394
นางสาวนันท์นภัส สุวรรณอำภา
4/13
11
32397
นางสาวปภาดา คันธินทระ
4/13
12
32399
นางสาวพิมพ์ลภัส อักษรประดิษฐ์
4/13
13
32424
นางสาวกมลชนก ทองกูล
4/13
14
32431
นางสาวญานิตา พนมวัน ณ อยุธยา
4/13
15
32438
นางสาวบัณณิกา ตรงต่อการ
4/13
16
32441
นางสาวภัทรมน ชัยขันท์
4/13
17
32443
นางสาววริทธิ์นันท์ วิเศษสมบัติ
4/13
18
34430
นางสาวชวัลลักษณ์ ภิรมย์นก
4/13
19
34431
นางสาววิภาวัส จงจิตร
4/13
20
34432
นางสาวสุนันทินี ปิยะรัตน์
4/13