โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายชื่อสมาชิกชุมนุมติว O-Net สังคม
ปีการศึกษา 2/2561
 
จำนวนทั้งหมด 16 คน
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
ผลประเมิน
1
30816
นางสาวจิตรลดา ชนะกุล
6/2
2
30817
นางสาวจิราวรรณ อินทรนาค
6/2
3
30818
นางสาวจุฑามาศ ยอดเพ็ชร
6/2
4
30825
นางสาวนภัคพิรีย์ โชติธรรมรส
6/2
5
30829
นางสาววิศรุตา ชูชาติ
6/2
6
33195
นางสาวมุกธิดา เทพมโนทัยสกุล
6/2
7
33162
นายพิชญะ คงพันธ์
6/5
8
33163
นายคริษฐ์ หวานสนิท
6/5
9
30894
นางสาวทิพย์วิมล บุญฤทธิ์
6/5
10
31066
นางสาวชไมพร เลิศนารากาญจน์
6/5
11
31078
นางสาวรัตนพรรณ ภูมิไชยา
6/5
12
31083
นางสาวศุภาพิชญ์ ทิพย์น้อย
6/5
13
31086
นางสาวอริสรา แพทย์สิทธิ์
6/5
14
31088
นางสาวอัญชิรา วิชัยดิษฐ
6/5
15
31107
นางสาวจิรัชญา ชูมี
6/7
16
31132
นางสาวอาทิตยา ชูมณี
6/7